THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Đăng bởi Đăng Giác Ngạn ngày

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật - Giám đốc công ty

Kính gửi:      - Quý khách hàng

                     - Cá nhân và tổ chức có liên quan

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
  • Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ Cuộc sống Toàn cầu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2018 và được sửa đổi bổ sung ngày 07/05/2020;
  • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/BB-HĐQT ngày 01/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cuộc sống Toàn Cầu thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật - Giám đốc công ty;
  • Căn cứ Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT ngày 01/09/2020 của Chủ tich Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cuộc sống Toàn Cầu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật - Giám đốc công ty.

Công ty Cổ phần Công nghệ Cuộc sống Toàn Cầu xin Trân trọng thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật - Giám đốc của công ty cụ thể như sau:

  1. Ông Lê Văn Truyền: Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ Cuộc sống Toàn Cầu kể từ ngày 06/09/2020 và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty.
  2. Ông Nguyễn Thanh Hà: Được bổ nhiệm là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ Cuộc sống Toàn Cầu kể từ ngày 06/09/2020.

Công ty Cổ phần Công nghệ Cuộc sống Toàn Cầu xin Trân trọng thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác của công ty có liên quan!


 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thanh HàCũ hơn Mới hơn