Tiên Tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về giữ gìn Biển Đảo từ 500 trước.

Đăng bởi Đăng Giác Ngạn ngày

Biển Đông vạn dặm dang tay giữ

Đất Việt muôn năm vững trị bình

Chí những phù nguy xin gắng sức

Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình.Cũ hơn Mới hơn